top of page

ADAM VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Zmluvný vzťah a služby

1. 1. Adam:

Adam je obchodná spoločnosť Adam Technology s.r.o., so sídlom Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO 09360735 zapísaná v Obchodnom registri vedenom MS v Prahe, oddiel C, vložka 335125.

Adam je technologickou platformou (ďalej len “platforma Adam”), pomocou ktorej môžu fyzické a právnické osoby prejavovať záujem o poskytnutie remeselníckych služieb poskytovaných nezávislými poskytovateľmi týchto služieb, na základe zmluvy so spoločnosťou Adam. Beriete na vedomie, že spoločnosť Adam neposkytuje remeselnícke služby, a že všetky takéto služby sú poskytované nezávislými dodávateľmi, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti Adam. Prístupom k službám a ich používaniu vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len “Zmluva”), ktoré ustanovujú zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou Adam. Pokiaľ s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nesmiete služby používať. Tieto zmluvné podmienky výslovne nahrádzajú predchádzajúce zmluvy alebo dojednania s vami. Spoločnosť Adam smie platnosť týchto zmluvných podmienok alebo ktorýchkoľvek vám poskytovaných služieb okamžite ukončiť alebo môže úplne ukončiť ponuku služieb či odoprieť prístup k službám alebo akejkoľvek ich časti, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Adam môže zmluvné podmienky týkajúce sa služieb zmeniť. Platnosť zmien začína okamihom publikovania takto aktualizovaných zmluvných podmienok spoločnosťou Adam na tomto mieste alebo okamihom publikovania zmenených zmluvných podmienok v príslušnej službe. Prístupom k službám alebo ich používaním po publikovaní zmien vyjadrujete svoj súhlas so zmenenými zmluvnými podmienkami. 

 

1. 2. Užívateľ služby (ďalej tiež “Vy” alebo “Užívateľ”):

Užívateľom služby sa rozumie fyzická či právnická osoba, ktorá prejavila záujem o poskytnutie remeselníckych služieb poskytovaných nezávislými dodávateľmi. 

Ak ste fyzická osoba, vyhlasujete využívaním platformy Adam, že máte vek najmenej 18 rokov alebo u vás nastali iné okolnosti, s ktorými zákon spája nadobudnutie svojprávnosti, a ste teda osoba svojprávna.

Ak konáte v mene právnickej osoby, vyhlasujete využívaním platformy Adam, že máte právo uzavrieť túto Zmluvu menom právnickej osoby, ktorej údaje (predovšetkým meno, IČO) ste ako reprezentant tejto právnickej osoby poskytli spoločnosti Adam pri prejavení záujmu o poskytnutie remeselníckych služieb.

Vedomým poskytnutím nepravdivých informácií vrátane, nie iba, mena, adresy, tel. čísla, emailovej adresy je závažné a podvodné konanie, ktoré môže spôsobiť významné škody a porušenie ochrany osobných údajov pre spoločnosť Adam, nezávislých poskytovateľov remeselníckych služieb a ďalšie tretie osoby vrátane časovej náročnosti, úsilia a nákladom vynaloženým na spracovanie takejto požiadavky a vrátane potenciálnych pokút. Pokiaľ pri prejavení záujmu o poskytnutie remeselníckych služieb vedome poskytnete spoločnosti Adam nepravdivé, náhodné alebo inak vymyslené informácie, vystavujete sa riziku pokuty zo strany spoločnosti Adam vo výške 800€ za každé takto vedome poskytnuté nepravdivé údaje.

 

​1. 3. Remeselník:

Remeselníkom sa rozumie nezávislý poskytovateľ služieb, ktorý je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má ako zmluvný partner spoločnosti Adam záujem o uzavretie Zmluvy o dielo s Užívateľom služby, ktorej predmetom je poskytovanie remeselníckych služieb. 

Beriete na vedomie, že Remeselníci sú nezávislí poskytovatelia služieb a nie sú zamestnancami spoločnosti Adam. Medzi Remeselníkmi a spoločnosťou Adam neexistuje akýkoľvek pracovnoprávny vzťah.

Beriete na vedomie, že Adam nevykonáva kontrolu profesionálnych licencií či povolení Remeselníkov poskytujúcich služby vyžiadaných prostredníctvom platformy Adam.

Poskytovanie remeselníckych služieb:

Beriete na vedomie, že Adam nie je poskytovateľom remeselníckych služieb. Remeselnícke služby sú dodávané nezávislými poskytovateľmi služieb - Remeselníkmi, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti Adam.

 

1. 4. Zmluva o dielo:

​Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi Užívateľom služby a Remeselníkom, ktorej predmetom je záväzok Remeselníka poskytnúť Užívateľovi služby remeselníckej služby v dojednanom rozsahu a za dohodnutú cenu.

 

1. 5. Priestor poskytovania služieb

​Jedná sa o priestory, ktoré Užívateľ služby špecifikoval pri prejavení záujmu o remeselnícke služby v Dopyte.

 

1. 6. Spôsob komunikácie strán

​Komunikácia strán prebieha prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prípade Užívateľom služby v Dopyte a v prípade spoločnosti Adam na webových stránkach spoločnosti Adam.

 

2. Zadanie dopytu k vyhľadaniu Remeselníka

​2. 1. Obsahom zadania dopytu k vyhľadaniu Remeselníka na webe to www.adamstahovanie.sk alebo na iné, presmerované alebo inak upravenej adrese (ďalej len “Dopyt”) je najmä:

 • špecifikácia typu sťahovaného priestoru poskytovaných služieb, o ktorého sťahovanie má Užívateľ služby záujem

 • informácia o veľkosti podlahovej plochy sťahovaného priestoru v m2

 • informácia o tom aké množstvo majetku sa sťahuje

 • informácia o pôvodnej adrese, z ktorej sa sťahuje, s uvedením informácie o (ne)dostupnosti výťahu a poschodia, z ktorého sa sťahuje

 • informácia o novej adrese, na ktorú sa sťahuje, s uvedením informácie o (ne)dostupnosti výťahu a poschodia, na ktoré sa sťahuje

 • informácia, či má Užívateľ služby záujem o zabezpečenie baliacich služieb vrátane baliaceho materiálu Remeselníkom

 • cena ponúkaná Užívateľom služby Remeselníkovi za vykonanie sťahovacích služieb

 • meno a priezvisko Užívateľa služieb

 • telefónne číslo Užívateľa služieb

 • emailová adresa Užívateľa služieb

 • Užívateľom služby preferovaný dátum vykonania sťahovacích služieb Remeselníkom

 

3. Rozsah remeselníckych prác

​3. 1. Presná špecifikácia Užívateľom služby dopytovaných služieb Remeselníka je uvedená v Dopyte remeselníckych služieb.

 

3. 2. Zaistené remeselnícke služby sú vykonávané v mieste poskytovania služieb uvedenom v Dopyte remeselníckych služieb.

 

3. 3. Konečný rozsah prác a cenu za vykonanie prác si Užívateľ služby s Remeselníkom odsúhlasí v mieste poskytovania služieb pred zahájením remeselníckych prác, a to písomnou formou s podpisom oboch strán (ďalej tiež len “Objednávka”).

 

4. Cena

​4. 1. Beriete na vedomie, že využívanie služieb platformy Adam môže mať za následok poplatky za služby alebo tovar, ktoré obdržíte od Remeselníka. Potom, čo ste obdržali služby alebo tovar získaný využívaním služby platformy Adam, vám platbu príslušných poplatkov v mene Remeselníka sprostredkuje spoločnosť Adam ako zástupca pre výber platieb s obmedzenou právomocou takéhoto Remeselníka. Poplatky vami zaplatené sú konečné a nevratné, pokiaľ spoločnosť Adam nestanoví inak. 

 

4. 2. Adam na webe to www.adamstahovanie.sk Užívateľovi po zadaní vstupných informácií ponúka odporúčanú cenu, ktorá podľa Adama zodpovedá zadaným vstupným informáciám, a pri ktorej podľa Adama môže dôjsť k spojeniu Užívateľa služby s Remeselníkom. Táto cena je iba odporúčaná a odhadovaná na základe Užívateľom služby vložených informácií. Konečná cena je stanovená výhradne na základe dohody medzi Remeselníkom a Užívateľom služby na mieste vykonania Služieb pred zahájením poskytovania remeselníckych služieb Remeselníkom. Adam konečnú cenu nestanovuje a nemá na jej stanovenie akýkoľvek vplyv.

 

4. 3. Konečná cena za poskytnutie remeselníckych služieb bude Remeselníkom stanovená pred zahájením remeselníckych služieb na mieste na základe odborného zhodnotenia rozsahu prác a ďalších faktorov, ktoré môžu mať na finálnu cenu vplyv.

 

4. 4. V prípade, že sa konečná cena stanovená Remeselníkom pred zahájením remeselníckych služieb bude líšiť od odporúčaného odhadu, má Užívateľ právo pred zahájením remeselníckych prác na zrušenie Dopytu.

 

4. 5. Za objednanú remeselnícku službu sa vypláca odporúčaná cena najneskôr 7 dní pred dátumom zahájenia remeselníckych služieb výhradne a nie inak ako na účet CZ4920100000002202019390. Na platby hotovosťou alebo na iný účet nebude braný ohľad. 

 

4. 6. V prípade, že dôjde k zmene odporúčanej ceny Remeselníkom pred zahájením remeselníckych služieb, Užívateľ služby rozdiel sumy uhrádza najneskôr do 5. dňa od vykonania remeselníckych prác výhradne a nie inak ako na účet CZ4920100000002202019390. Na platby hotovosťou alebo na iný účet nebude braný ohľad. Berie sa ohľad iba na zmenu výslednej ceny, ktorá bude výslovne a výhradne uvedená na Objednávke služby a podpísaná oboma stranami. 

 

4. 7. V prípade vzniku preplatku má Užívateľ právo na jeho vrátenie, a to v lehote 14 dní odo dňa, kedy existenciu preplatku Adam potvrdil emailom.

 

​​4. 8. Užívateľ služby má právo svoj Dopyt do 5 dní pred plánovaným zahájením remeselníckych služieb bezplatne zrušiť. Pokiaľ dôjde k zrušeniu Dopytu neskôr než 5 dní pred plánovaným zahájením remeselníckych služieb Remeselníkom, Adam môže Užívateľovi služby účtovať storno poplatok do výšky 30% odporúčanej ceny Dopytu, minimálne však 80€.

 

5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo

 

​5. 1. Uzatvorenie Zmluvy o dielo je potvrdené podpisom Objednávky.

 

5. 2. Uzatvorením Zmluvy o dielo sa Remeselník zaväzuje poskytovať Užívateľovi služby remeselnícke služby v rozsahu a za podmienok stanovených v Objednávke remeselníckych služieb na mieste pred zahájením remeselníckych služieb. 

 

​5. 3. Adam negarantuje profesionalitu, prevedenie ani kvalitu dodania služieb od jednotlivých Remeselníkov.

 

​5. 4. Platforma Adam umožňuje efektívne spojenie Užívateľa služby s Remeselníkom. Adam Užívateľovi služieb neodporúča, ani inak neradí s voľbou konkrétneho Remeselníka.

 

5. 5. V prípade opakovaných Dopytov rovnakého Užívateľa služby alebo Dopytov na rovnaký Priestor poskytovania služieb Adam negarantuje, že dôjde k spojeniu s rovnakým Remeselníkom, identickému prevedeniu alebo kvalite remeselníckych služieb. 

 

6. Ostatné podmienky Zmluvy o dielo

​Nad rámec dojednaní uvedených v týchto Podmienkach zhora a v Dopyte remeselníckych služieb sa dojednávajú tieto podmienky poskytovania remeselníckych služieb Remeselníkom Užívateľovi služby:

 

​6. 1. Remeselník je povinný Užívateľa služby informovať o rozsahu a konečnej cene remeselníckych služieb, a to podpisom Objednávky Remeselníkom a Užívateľom služby.

 

​6. 2. Remeselník je oprávnený vykonať remeselnícke práce v ktorúkoľvek dobu či ktorýkoľvek deň v čase v závislosti na dohode s Užívateľom služby.

 

​​6. 3. Užívateľ služby sa zaväzuje poskytovať Remeselníkovi potrebnú súčinnosť vyplývajúcu zo zmluvných dojednaní alebo Remeselníkom odôvodnene požadovanú, a to najmä: 

 • pustiť Remeselníkov do priestorov určených k vykonaniu služby, prípadne odovzdať Remeselníkovi kľúče či prístupové kódy od priestorov objektu za účelom vykonania služby

 • zaistiť, aby boli Priestory poskytovania služieb dostupné a spôsobilé k vykonaniu služby, a to predovšetkým vyprázdnené od všetkých predmetov, ktoré bránia alebo môžu brániť k vykonaniu práce. Remeselník nie je povinný zaistiť odstránenie týchto predmetov pre riadny výkon svojej činnosti. V prípade, že tieto predmety nebudú odstránené, Remeselník nie je povinný a oprávnený zaistiť ich odstránenie a vykonanie služby a zároveň Remeselník nezodpovedá za vady vykonanej činnosti spôsobené neodstránením týchto predmetov. 

 • zdržať sa všetkého, čím by bolo bránené vo vykonaní služby

 • Užívateľ služby sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po vykonanej službe tento Priestor prezrieť a skontrolovať

 • ak je Užívateľom služby právnická osoba, zaväzuje sa zaistiť dodržiavanie uvedených povinností aj užívateľovi objektu, v ktorom dochádza k poskytovaniu služby  

 

6. 4. V prípade omeškania Užívateľa služby s úhradou ceny za potvrdenú Objednávku (t.j. odmeny za vykonané remeselnícke služby) sa Užívateľ služby zaväzuje zaplatiť Remeselníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, hoci len začatý deň omeškania.

 

​7. Kontrola vykonávania remeselníckych služieb a riešenie reklamácií

 

7. 1. S ohľadom na charakter vykonávanej činnosti je Užívateľ služby oprávnený vytknúť vady vykonanej práce Remeselníka bezodkladne po ich zistení, najneskôr však v deň ukončenia činnosti Remeselníkom, a to uvedením vytýkaných vád do Protokolu s tým, že je povinný popísať konkrétne vady remeselníckych služieb a zaslaním kópie Protokolu na email spoločnosti Adam uvedenom na webe spoločnosti. 

 

7. 2. V prípade, že nebude služba reklamovaná spôsobom podľa odstavca zhora, má sa za to, že bola vykonaná riadne v súlade s Objednávkou. 

 

7. 3. V prípade skrytých vád je Užívateľ služby oprávnený vytknúť vady vykonanej práce bezodkladne po ich zistení, najneskôr však 24 mesiacov po odovzdaní hotových prác. 

7. 4. V prípade, že Remeselník spôsobí porušením svojich zmluvných povinností Užívateľovi služby škodu, má Užívateľ služby nárok na jej náhradu zo strany Remeselníka. 

 

7. 5. Pred vpustením Remeselníka do Priestorov poskytovania služieb je Užívateľ služieb povinný bezpečne uložiť všetky cenné predmety. Za prípadnú stratu alebo poškodenie týchto predmetov Adam nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 

8. Ochrana osobných údajov

​8. 1. Užívateľ služby udeľuje podľa Českého právneho poriadku ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých spoločnosti Adam. Spracovanie predmetných osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie podľa Dopytu.

 

8. 2. Osobné údaje Užívateľa služby môžu byť odovzdané Remeselníkovi, ktorý prejavil záujem o poskytovanie služieb Užívateľovi služieb na základe jeho zadaného Dopytu. 

 

8. 3. Používaním platformy Adam predovšetkým, nie iba, zadaním Dopytu vyslovujete súhlas s obdržaním komunikácie zo strany Adama, a to vrátane SMS správ, telefonátov, emailovej komunikácie alebo listov. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.  

 

8. 4. Adam informuje Užívateľa služby o jeho práve prístupu k osobným údajom a práve na opravu osobných údajov. Pokiaľ Užívateľ služby zistí alebo sa domnieva, že Adam vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa služby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má právo požiadať spoločnosť Adam o vysvetlenie, požadovať, aby bol takto vzniknutý stav odstránený, najmä sa môže jednať o blokovanie poskytnutých osobných údajov, vykonanie ich opravy, ich doplnenia či likvidáciu. 

 

8. 5. Užívateľ služby týmto udeľuje spoločnosti Adam výslovný súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa jej služieb na elektronickú adresu. Adam informuje Užívateľa služby, že súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu môže kedykoľvek odvolať. 

 

8. 6. Spoločnosť Adam môže poskytnúť spracovateľovi poistných nárokov alebo poisťovni všetky potrebné informácie v prípade sťažnosti, sporu alebo konfliktu, ktorý môže znamenať vznik poistného nároku a ktorého účastníkom ste vy a nezávislý poskytovateľ, pokiaľ sú také informácie nevyhnutné na vyriešenie danej sťažnosti, sporu alebo konfliktu. 

 

8. 7. Užívateľ služby dáva súhlas Remeselníkovi, aby zhotovil fotografie alebo videá z dokončenej práce a dáva súhlas Adamovi použiť tieto materiály pre ich web, Facebook, Google alebo pre iné propagačné materiály alebo účely. 

 

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

9. 1. Tieto Podmienky platia subsidiárne pre jednotlivé Zmluvy o dielo a Dopyty remeselníckych služieb. 

 

9. 2. Služby sú poskytované “tak, ako sú” a “ak sú k dispozícii”. Spoločnosť Adam sa zrieka všetkých vyhlásení a záruk, či už výslovných, nepriamych či zákonných, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto zmluvných podmienkach. 

 

9. 3. Spoločnosť Adam navyše nerobí žiadne vyhlásenia, záruky alebo záväzky týkajúce sa spoľahlivosti, včasnosit, kvality, vhodnosti či dostupnosti služieb alebo akýchkoľvek služieb vyžiadaných prostredníctvom využitím našich služieb ani záruky, že služby budú nepretržité či bezchybné. 

 

9. 4. Spoločnosť Adam negarantuje kvalitu, vhodnosť, bezpečnosť či dostupnosť Remeselníka.​

 

9. 5. Užívateľ služby udeľuje svoj výslovný predchádzajúci súhlas v zmysle ust. § 1897 druhá veta Občianskeho zákonníka ČR s tým, aby spoločnosť Adam postúpila ním zvolenej tretej osobe práva z Dopytu pre neho vyplývajúce, a to pokiaľ súčasne s tým na rovnakú osobu prevedie aj povinnosti z tohto Dopytu pre neho vyplývajúce. V prípade potreby sa Užívateľ služby zaväzuje udeliť súhlas podľa prvej vety tohto odstavca v príslušnej forme aj vo vzťahu k tretej osobe zvolenej spoločnosťou Adam. 

 

9. 6. Užívateľ služby potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami, a že s nimi súhlasí.​

 

​9. 7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2023.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 | IČ: 09360735
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125

www.adamstahovanie.sk

bottom of page